Tin Khahomex

TB chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

TB chấp thuận thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

16/11/2022 02:37:57 PM
Ngày 15/11/2022, TT LKCK có thông báo số 1421/TB-CNVSD gửi Khahomex chấp thuận về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản...
Xem chi tiết >>
CBTT về thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

CBTT về thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

14/11/2022 02:19:03 PM
Ngày 14/11/2022, Khahomex có thông báo số 362/TB.KHM gửi TT LKCK VIệt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản...  
Xem chi tiết >>
CBTT thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty

CBTT thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty

11/11/2022 02:47:13 PM
Ngày 11/11/2022, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có Công văn số 360/2022/CBTT.KHM gửi UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội...
Xem chi tiết >>
CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022

CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022

13/07/2022 09:03:12 AM
Ngày 13/7/2022, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có Công văn số 180/2022/CBTT.KH gửi UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội về việc...
Xem chi tiết >>
CBTT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS

CBTT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS

29/06/2022 04:19:03 PM
Ngày 29/6/2022, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành văn bản số 163/CBTT.KHM gửi UBCKNN và sở Giao dịch CK Hà Nội để Công bố thông tin bất thường...
Xem chi tiết >>