Tin Khahomex

Tờ trình của HĐQT công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua NQ ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ cổ tức 2017, 2018

08/11/2018 04:20:15 PM

       Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với mức cổ tức 2017 là 10% vốn điều lệ ( điều 3) và mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2018 là 10% vốn điều lệ (điều 4);
       Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi ngày 23/4/2016; Căn cứ điều 19, điều 20 Điều lệ Công ty về hình thức, thể thức, thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
       Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (sau đây viết tắt là Công ty Khahomex), bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty Khahomex (HĐQT) kính trình Quý cổ đông Công ty cho ý kiến để thông qua Nghị quyế của đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018, cụ thể như sau:
  1. Thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại điều 3 Nghị quyết số 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi cổ tức năm 2017, mức tăng cụ thể ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định.
  2. Thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 tại điều 4 Nghị quyết 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018, mức tăng cụ thể ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.
  3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Khahomex, xem xét tình hình tài chính của Công ty và quy định pháp luật, ban hành Nghị quyết tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017, quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả bổ sung cổ tức 2017 sau khi điều chỉnh tăng tỷ lệ.
  4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Khahomex, xem xét tình hình tài chính của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và quy định pháp luật để ban hành Nghị quyết điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018 và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định pháp luật.
  5. Giao Hội đồng quản trị Công ty Khahomex thực hiện mọi thủ tục liên quan theo đúng quy định để thực hiện các công việc nêu trên, báo cáo việc thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
          Đính kèm là Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 và 2018
chi tiết Tờ Trình