Tin Khahomex

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty Đại Chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty Đại Chúng

07/12/2018 10:43:58 AM
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội - Tổ chức có liên quan của Ông Đinh Quang Hoàn - TV HĐQT của Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) đăng ký mua 12.800.000 cổ phiếu DIG Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 17/12/2018 đến 17/1/2019
Xem chi tiết >>
Công bố thông tin việc giao dịch cổ phiếu DIG và vay vốn

Công bố thông tin việc giao dịch cổ phiếu DIG và vay vốn

07/12/2018 10:30:19 AM
Ngày 7/12/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã thông qua phương án mua cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã chứng khoán DIG) và phương án vay vốn chiếm 40,96% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018.
Xem chi tiết >>
Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản về tăng tỷ lệ cổ tức 2017, 2018

Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản về tăng tỷ lệ cổ tức 2017, 2018

21/11/2018 10:37:37 AM
 Ngày 20/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về nội dung Tờ trình số 33/TTr.HĐQT.KHM ngày 1/11/2018 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện.
Xem chi tiết >>
Phiếu Lấy ý kiến CĐ Bằng văn bản năm 2018

Phiếu Lấy ý kiến CĐ Bằng văn bản năm 2018

08/11/2018 04:32:59 PM
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Giấy đăng ký kinh doanh số: 0302251673 thay đổi lần 25 ngày 4/10/2017. Mục đích lấy ý kiến: Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông của Công ty....
Xem chi tiết >>