Tin Khahomex

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu KHA

10/05/2018 09:00:00 AM
Ngày 04/5/2018 Sở giao dịch CK Hà Nội  đã có :
Quyết định số 234/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: KHA
Mệnh giá: 10.000 đồng
Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 14.120.309 cổ phiếu (Mười bốn triệu một trăm hai mươi ngàn ba trăm lẻ chín cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết: 141.203.090.000 đồng (Một trăm bốn mươi mốt tỷ hai trăm lẻ ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)
Nội dung Quyết Định 234/QĐ-SGDHN

và  
Thông báo số 448/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trên thị trường UpCOM:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
Mã chứng khoán: KHA
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 14.120.309 cổ phiếu (Mười bốn triệu một trăm hai mươi ngàn ba trăm lẻ chín cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết: 141.203.090.000 đồng (Một trăm bốn mươi mốt tỷ hai trăm lẻ ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)
Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 11/05/2018
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 28.100 đồng/ cổ phiếu
Nội dung Thông báo 448/TB-SGDHN