Tin Khahomex

Thông báo thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt

08/09/2020 03:36:55 PM

Ngày 08/9/2020, KHAHOMEX đã thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thay đổi thời gian chốt danh sách trả cổ tức như sau:


- Ngày chốt danh sách cũ : 16/9/2020.
- Ngày chốt danh sách điều chỉnh : 18/9/2020.
Ngày thanh toán cổ tức cũ : 28/9/2020.
Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh : 29/9/2020.
Lý do: Do thời gian chốt danh sách có điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Pháp luật đủ 8 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nghị quyết HĐQT và thông báo thay đổi thời gian chốt danh sách trả cổ tức

Nội dung chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:
- Cổ tức đến hết năm 2019 với tỷ lệ 47% trên mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 4.700đ) 
- Tạm ứng cổ túc đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20% trên mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 2.000đ)
- Ngày chốt danh sách: 18/9/2020 ( thứ sáu)
- Ngày 
chi trả cổ tức đến hết năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 29/9/2020 (thứ ba)
- Địa điểm thực hiện:
      + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
      + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, Lầu 7 Khahomex Building số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM  (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/9/2020 và xuất trình CMND.

Thông báo 315/KHM