Tin Khahomex

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

01/07/2020 10:21:57 PM
Ngày 01/7/2020, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có công văn  số 202/CBTT.KHA gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc thay đổi  giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26 ( xem file đính kèm).

Công văn  số 202/CBTT.KHA