Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

14/05/2019 01:41:29 PM
Ngày 14/5/2019, Công ty Cp Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ra thông báo 135/TB.KHM V/v chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/6/2019
- Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 08 giờ 00 ngày 28/6/2019 (thứ sáu) 
Địa điểm: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu đài ven sông (dự kiến)
                Số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM
(Địa điểm cụ thể sẽ ghi trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên)
- Nội dung họp:
+  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; 
+  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Trình việc phân phối lợi nhuận 2018, mức cổ tức 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019;
+ Trình việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2019;
+ Và Các nội dung khác.