Tin Khahomex

Thông báo miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên

27/09/2017 04:48:55 PM
- Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV số 284/TCT-TCKH ngày 25/8/2017 đã bán 4.007.387 cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (mã KHA); số lượng, tỉ lệ sở hữu cổ phiếu KHA nắm giữ sau giao dịch là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0%.
-     Căn cứ điểm f khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty Khahomex được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/4/2016 Thành viên Hội đồng quản trị là đại diện của cổ đông pháp nhân không còn tư cách thành viên khi pháp nhân đó đã chuyển nhượng hết số cổ phần tại Công ty.
Căn cứ văn bản về việc thôi đại diện vốn Tổng Công Ty Bến Thành TNHH MTV và các quy định nêu trên đây, ngày 26/9/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Ngọc Hạnh, ông Quách Toàn Bình và chức danh Kiểm soát viên đối với ông Vũ Hoàng Tuấn kể từ ngày 27/9/2017.
Đính kèm là Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm nêu trên.
Việc miễn nhiệm sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản theo Điều lệ Công ty.