Tin Khahomex

Thông báo kết quả bầu bổ sung TV HĐQT

31/10/2020 10:37:12 AM
Ngày 30/10/2020 Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết 65/NQ.ĐHĐQT-KHM thông qua kết quả bầu cử bổ sung 1 thành viên HĐQT 2017-2022, bà Ngô Thị Liên Kiều được bầu làm thành viên TV HĐQT Công ty.
Số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 93,08% tổng số cổ phần biểu quyết

-  Nghị quyết 65/NQ.ĐHĐQT-KHM
Biên bản kiểm phiếu