Tin Khahomex

Thông báo hủy niêm yết CP KHA

06/04/2018 10:05:14 AM
Ngày 02/4/2018 SGDCK HCM đã có thông báo số 483/TB-SGDHCM về việc Hủy niêm yết CP KHA như sau:

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
Địa chỉ trụ sở chỉnh: 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Thành phố Hồ Chí Minh
   - Điện thoại: 0283.945.1027   
   - Fax: 0283.945.1028
Mã chứng khoán: KHA
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 14.120.309 cổ phiếu (Mười bốn triệu một trăm hai mươi ngàn ba trăm lẻ chín cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết: 141.203.090.000 đồng (Một trăm bốn mươi mốt tỷ hai trăm lẻ ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)
Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 112/QĐ-SGDHCM ngày 02/04/2018
Lý do: Hủy niêm yết tự nguyện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 85/NQ.ĐHĐCĐ.KHA ngày 01/12/2017.
Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 03/05/2018
Ngày giao dịch cuối cùng: 02/05/2018
 
Nội dung Công văn