Tin Khahomex

Thông báo HĐQT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2019

17/04/2019 01:36:48 PM
Ngày 17/4/2019, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch Vụ Khánh Hội họp và ra Nghị quyết 06/NQ-HĐQT-KHM về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2019
Lý do: Hội đồng quản trị quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đến 30/6/2019 để công ty chuẩn bị chu đáo cho việc chuẩn bị các tài liệu, kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án Báo cáo cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
Ngày chốt danh sách (dự kiến): 03/6/2019
Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (dự kiến): 28/6/2019 (thứ sáu).

Nghị quyết 06/NQ-HĐQT-KHM