Tin Khahomex

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty Đại Chúng

07/12/2018 10:43:58 AM
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội - Tổ chức có liên quan của Ông Đinh Quang Hoàn - TV HĐQT của Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG)
đăng ký mua 12.800.000 cổ phiếu DIG
Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 17/12/2018 đến 17/1/2019


Tải để xem chi tiết Thông báo tại Đây