Tin Khahomex

Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho hoãn đại hội đồng cổ đông năm 2019

25/04/2019 12:36:18 PM
Ngày 22/4/2019 Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 2237/ ĐKKD-THKT chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội gia hạn tổ chức ĐHCĐ 2019.

Nội dung Công văn2237/ ĐKKD-THKT