Tin Khahomex

Thông báo chuyển sàn niêm yết

10/04/2018 03:54:32 PM
Ngày 09/4/2018 TTLKCK HCM (VSD) đã có Công văn số 2416/CNVSD-ĐK về việc chuyển sàn giao dịch CK KHA như sau:

Kể từ Ngày 07/05/2018, VSD sẽ chuyển chứng khoán KHA từ thị trường niêm yết HOSE sang quản lý tại thị trường UPCOM
Nội dung công văn