Tin Khahomex

Thông báo chấp thuận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chốt danh sách trả cổ tức

10/09/2020 03:15:36 PM
Ngày 09/9/2020 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có Thông báo số 1413/TB-CNVSD xác nhận ngày chốt DS trả cổ tức của Khahomex như sau:

Nội dung chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:
- Cổ tức đến hết năm 2019 với tỷ lệ 47% trên mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 4.700đ) 
- Tạm ứng cổ túc đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20% trên mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 2.000đ).

Tổng tỷ lệ thực hiện: 67% (1 cổ phiếu nhận 6.700đ).
- Ngày chốt danh sách: 18/9/2020 (thứ sáu).
- Ngày 
chi trả cổ tức đến hết năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 29/9/2020 (thứ ba).

Thông báo 1413/TB-CNVSD