Tin Khahomex

TB V/v nhận sổ BHXH đã chốt sổ đối với số lao động đã làm việc tại công ty

28/07/2017 12:00:00 AM
Theo Thông báo số 163/TB-KHM ngày 28/7/2017. Nhằm xúc tiến giải quyết giao sổ Bảo hiểm xã hội (sổ đã chốt sổ) và đã nộp tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Quận 4 cho người lao động, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (trước đây là Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội tại số 2-4-6 Đoàn Như Hài P12, Quận 4, Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội tại số 360A Bến Vân Đồn Phường 1, Quận 4) thông báo đến tất cả các lao động đã có thời gian làm việc tại Công ty từ năm 1999 đến 2008, và có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, nhanh chóng liên hệ với Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty qua số điện thoại 08.39451027, địa chỉ số 360A Bến Vân Đồn Phường 1, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh để giải quyết làm thủ tục nhận sổ bảo hiểm xã hội.
Trân trọng.
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
             (Đã ký)