Tin Khahomex

Phiếu Lấy ý kiến CĐ Bằng văn bản năm 2018

08/11/2018 04:32:59 PM
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh,
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0302251673 thay đổi lần 25 ngày 4/10/2017.
Mục đích lấy ý kiến: Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gửi hồ sơ để lấy  ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và tăng tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018; ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tăng, thời điểm chi trả và thực hiện mọi thủ tục có liên quan theo quy định (giải trình cụ thể trong Tờ trình số  33/TTr-KHM đính kèm).
Kèm theo đây là Tờ trình số 33/TTr-KHM ngày 01/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 và năm 2018
Đề nghị quý cổ đông xem xét, cho ý kiến và gửi bản scan phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về email hdqt@khahomex.com.vn chậm nhất vào ngày 19/11/2018 (Gửi kèm bản scan giấy ủy quyền hợp lệ nếu là người đại diện theo ủy quyền trả lời phiếu ý kiến) (mẫu phiếu trả lời quý cổ đông có thể tải tại đường dẫn http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html )
Bản cứng của phiếu ý kiến phải được gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội: Lầu 07 Khahomex building, số 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Hồ Chí Minh trước ngày 19/11/20178 để Hội đồng quản trị Công ty kiểm phiếu, tổng hợp ý kiến để ban hành Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định (Công ty đã chuẩn bị sẵn bao thư và tem đính kèm hồ sơ)
Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi kèm bản giấy ủy quyền hợp lệ nếu là người đại diện theo ủy quyền trả lời phiếu ý kiến. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau ngày 19/11/2018 hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.
Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT (đã ký)
Chi tiết Phiếu ý kiến tại Đây

M
ẫu phiếu trả lời của Cổ đông
M
ẫu phiếu trả lời (word)