Tin Khahomex

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi giá mua cổ phiếu quỹ

12/01/2018 02:32:15 PM

Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đã được công bố tại Đây
Nay để đảm bảo cho Tổng Giám đốc chủ động trong phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo tình hình thị trường và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch cổ phiếu quỹ, HĐQT đã quyết định  Thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/NQ.HĐQT.KHM ngày 12/01/2018
+ Phương án thay đổi: Giá dự kiến mua: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá mua theo giá thị trường đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch cổ phiếu quỹ.
Công ty chỉ thực hiện thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phiếu để làm quỹ sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sẽ CBTT theo đúng quy định pháp luật.