Tin Khahomex

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách để trả cổ tức 2017 và tạm ứng đợt 1 năm 2018, và chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/10/2018 12:00:00 AM
Ngày 12/10/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 32/NQ.HĐQT.KHM về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2017 và năm 2018 và Nghị quyết số 33/NQ.HĐQT.KHM về việc chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
cụ thể
Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty quyết định tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 và tăng mức trả cổ tức dự kiến năm 2018.
Việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty quyết định tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 và tăng mức trả cổ tức dự kiến năm 2018.
- Thủ tục lấy ý kiến: Thực hiện theo thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty
- Thời gian phải gửi lại phiếu lấy ý kiến: Hội đồng quản trị sẽ Công bố thời hạn cụ thể cổ đông phải gửi phiếu ý kiến sau khi nhận được danh sách do VSD lập (thời hạn xin ý kiến trong thời hạn có giá trị của danh sách cổ đông)
Công bố thông tin tài liệu về việc xin ý kiến ( phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết, các văn bản giải trình): Công bố thông tin trên website công ty tại đường dẫn http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html theo thời gian quy định của pháp luật.

+ Chi cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1000 đồng).
Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
-  Ngày chốt danh sách: 02/11/2018 (thứ sáu)
-  Ngày chi trả cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 2018:  từ 14/11/2018 (thứ tư)