Tin Khahomex

Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2019

18/06/2019 03:13:53 PM
Ngày 17/6/2019, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành nghị quyết số 12/NQ.HĐQT-KHM phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2019 như sau:
    Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế
           - Tổng doanh thu hợp nhất 78,8 tỷ đồng.
           - Lợi nhuận trước thuế 40,8 tỷ đồng.

Nội dung nghị quyết