Tin Khahomex

Khahomex tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019

28/06/2019 05:31:36 PM
Ngày 28/6/2019, Khahomex đã tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019, có 20 cổ đông tham gia, đại diện cho 91,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
 
Đại hội đã thảo luận các vấn đề: báo cáo HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; kế hoạch kinh doanh năm 2019; báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; việc trích lập quỹ HĐQT - BKS và phân phối lợi nhuận năm 2018; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; thông qua các tờ trình...
 
Kết quả kinh doanh 2018 của Khahomex: Tổng doanh thu toàn hệ thống đạt 98,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 51,8 tỷ đồng, chia cổ tức đạt 125%. Bằng sự nỗ lực của cả tập thể trong toàn hệ thống, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, đạt các chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra, giải quyết được hầu hết các nhiệm vụ về kinh doanh.
 
 Định hướng Khahomex trong năm 2019 là tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi : Dịch vụ cho thuê văn phòng. Theo đó chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2019. Tổng doanh thu đạt 78,8  tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 40,8  tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 10%. Nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2019: chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự, mở rộng thương hiệu, phát triển các dịch vụ mới, nghiên cứu và mở rộng các mối quan hệ hợp tác, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và cơ hội đầu tư mới.
 
Tại Đại hội Công ty tiến hành bãi nhiệm 1 thành viên HĐQT, 1 thành viên BKS và bầu thêm 2 thành viên HĐQT, 1 thành viên BKS. Kết quả bầu cử Ông Quách Toàn Bình và Ông Hoàng Quang Huy trúng cử TV HĐQT, Bà Nguyễn Thị Lành trúng cử TV BKS.
 
Tỷ lệ bầu cử và tán thành cho các hạng mục báo cáo và tờ trình được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đều đạt 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
Cổ đông biểu quyết tại Đại hội cổ đông