Tin Khahomex

Khahomex tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018

02/07/2018 10:02:38 AM
Ngày 29/6/2018, Khahomex đã tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018, có 28 cổ đông tham gia, đại diện cho 92,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
 
Đại hội đã thảo luận các vấn đề: báo cáo HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động năm 2017; kế hoạch kinh doanh năm 2018; báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; việc trích lập quỹ HĐQT - BKS và phân phối lợi nhuận năm 2017; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; thông qua các tờ trình...
Ông Trần Thái Phong - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt đông kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018
 
Kết quả kinh doanh 2017 của Khahomex: Tổng doanh thu toàn hệ thống đạt 107 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 40,8 tỷ đồng, chia cổ tức đạt 10%. Năm 2017 là năm có sự thay đổi lớn trong BLĐ công ty. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của cả tập thể trong toàn hệ thống, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, đạt các chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra, giải quyết được hầu hết các nhiệm vụ về kinh doanh.
 
Định hướng  Khahomex trong năm 2018 là tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi : Dịch vụ cho thuê văn phòng và đầu tư tài chính. Theo đó chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2018 Tổng doanh thu đạt 88 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 47 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 10%. Nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2018: chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự, mở rộng thương hiệu, phát triển các dịch vụ mới, nghiên cứu và mở rộng các mối quan hệ hợp tác , tìm kiếm cơ hội kinh doanh và cơ hội đầu tư mới.

Tỷ lệ tán thành cho các hạng mục báo cáo và tờ trình được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đều đạt trên 99% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
Cổ đông biểu quyết tại Đại hội cổ đông