Tin Khahomex

KHA công bố nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản và Nghị quyết HĐQT về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức 2017

21/11/2018 12:00:00 AM
Ngày 20/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 35/NQ.HĐQT.KHM về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017, năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;
Cùng ngày, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội cũng đã họp và ban hành Nghị quyết số 36/NQ.HĐQT.KHM về việc trả cổ tức bổ sung năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 110%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 11.000 đồng)
Xem chi tiết tại http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html