Tin Khahomex

HĐQT thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2018

16/05/2018 04:53:54 PM
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trân trọng kính mời Qúy cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
          Thời gian : Lúc 08 giờ 00, ngày 29/6/2018 (thứ sáu).
          Địa điểm (dự kiến)Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu đài Ven Sông
                                             Số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
   1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
   2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
   3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
   4. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
   5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2017;
   6. Thông qua qua Tờ trình về trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
   7. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã  được kiểm toán năm 2017; Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 và kế hoạch dự kiến trả cổ tức năm 2018; Tờ trình thông qua báo cáocủa HĐQT, BKS, TGĐ năm 2017 và phương hướng năm 2018
   8. Các nội dung, tờ trình khác (nếu có).
   9. Giải lao.
   10. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.

Chậm nhất 16 giờ ngày 19/6/2018, đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:www.khahomex.com.vn, chuyên mục “cổ đông”, mục “Đại hội đồng cổ đông”  (http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html) để nhận thông tin về cuộc họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, trường hợp không tham dự được, đề nghị quý Cổ đông thực hiện ủy quyền theo giấy ủy quyền (Mẫu đính kèm Thông báo xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội gửi cho Quý cổ đông hoặc Mẫu trên website Công ty) và gửi theo bì thư đính kèm về trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội số 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.Hồ Chí Minh, hoặc gửi qua email codong@khahomex.com.vn   trước 16 giờ 00 phút  ngày 26/6/2018.
Rất mong quý Cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.
 
                                                            TM. HI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
                                                                                 CHỦ TỊCH
                                                                                     (đã ký)
                                                                            Nguyễn Cao Trí