Tin Khahomex

Đăng tải Thư mời và Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ 2018

19/06/2018 03:31:53 PM
Ngày 19/6/2018 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã đăng tải Thư mời và Toàn bộ tài liệu để thảo luận trong Đại hội đồng cổ đông 2018 trên cổng thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn http://khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html
 
Danh sách tài liệu công bố gồm: 
1.Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2018;
2.Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ năm 2018;
3.Dự thảo Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết ĐHCĐ năm 2018;
4.Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018;
5.Mẫu Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018;
6.Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
7.Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
8.Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
9.Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
10.Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán;
11.Tờ trình về báo cáo hoạt động của HĐQT, TGĐ, BKS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
12.Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;
13.Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
14.Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;
15.Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
16.Tờ trình về việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
17. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc đầu tư,