Tin Khahomex

Công bố thông tin việc giao dịch cổ phiếu DIG và vay vốn

07/12/2018 10:30:19 AM

1.Căn cứ Điều 7 Nghị quyết 28/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 29/6/2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán;
Căn cứ tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 ký ngày 10/8/2018 là 488.264.943.324 đồng
Ngày 7/12/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã thông qua phương án mua cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã chứng khoán DIG), niêm yết tại HOSE cụ thể như sau:
  • Tổng giá trị giao dịch (dự kiến): 200 tỷ đồng (chiếm 40,96% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018)
  •  Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và theo quy định pháp luật về chứng khoán; các quy chế giao dịch hiện hành của Sở giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.
  • Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua: 12.800.000 cổ phiếu (5,06% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng)
- Mục đích mua cổ phiếu: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch:  Không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch, phiên giao dịch đầu tiên bắt đầu sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
+  Trong trường hợp mua không được hoặc không đủ số lượng cố phiếu dự kiến mua nêu trên đây, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thay đổi phương án đầu tư trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật.
+ Ủy quyền cho ông Trần Thái Phong- Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến phương án nêu trên theo quy định pháp luật
Chi tiết Nghị Quyết

2. Phê duyệt  phương án vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn để phục vụ bổ sung vốn lưu động kinh doanh/ đầu tư kinh doanh chứng khoán
  • Số tiền vay vốn: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) (chiếm tỷ lệ 33,55% vốn chủ sở hữu tại BCTC công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán)
  • Thời hạn vay: 12 tháng.       
  • HĐQT cử ông Trần Thái Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty làm đại diện ký kết tất cả các chứng từ liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn
xem Chi tiết