Tin Khahomex

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập 2018

03/07/2018 03:17:15 PM
Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông 2018 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018, ngày 03/7/2018 Tổng Giám đốc Công ty đã ban hành Quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.Hồ CHí Minh AISC, đồng thời ký hợp đồng với đơn vị này vào ngày 03/7/018
Chi tiết văn bản công bố thông tin tại Đây