Tin Khahomex

Công bố Tài liệu liên quan đến việc bầu bổ sung TVHĐQT

16/10/2020 04:21:05 PM
Ngày 16/10/2020 , Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố tài liệu về việc bầu bổ sung TV HĐQT như sau:

     1.  Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. ( tải về )
     2.  Quy chế bầu bổ sung một TVHĐQT. ( tải về )
     3.  Dự thảo Nghị Quyết. ( tải về )
     4.  Phiếu lấy ý kiến bằng Văn bản. ( tải về )