Tin Khahomex

CBTT về việc bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

10/07/2019 02:22:36 PM
Ngày 10/7/2019, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Quyết định số 28/QĐ-BKS-KHM về việc bổ nhiệm Ông Trương Ngọc Hoài Phương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 10/7/2019.

Nội dung quyết định