Tin Khahomex

CBTT: Thông báo của VSD chấp thuận ngày Chốt DS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v bầu bổ sung 1 TV HĐQT NK 2017-2022

25/09/2020 01:21:07 PM
Ngày 24/9/2020, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM có công văn số 1442/TB-CNVSD thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 1 TV HĐQT NK 2017-2022. ( file đính kèm)

Thông báo 1442/TB-CNVSD