Tin Khahomex

CBTT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

03/01/2017 02:23:11 PM
Ngày 03/01/2017, Ban Lãnh đạo  KHAHOMEX đã công bố thông tin  về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

     - Tỉ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000đ/cổ phiếu)
     - Thời gian thực hiện:
        + Ngày chốt danh sách cổ đông: 17/01/2017
        + Ngày trả cổ tức: 09/02/2017
     - Địa điểm thực hiện:
        + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
        + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán xuất trình CMND làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội từ ngày 09/02/2016, vào các ngày từ thứ hai đến thứ bảy
.

Các văn bản công bố thông tin