Tin Khahomex

CBTT : Sở KH- ĐT chấp thuận việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Khahomex

04/04/2018 10:33:46 AM
Ngày 02/4/2018 Sở KH- ĐT đã có Công văn số 1813/ĐKKD-THKT về việc gia hạn tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018 cho Khahomex như sau:
Nội dung Công văn