Tin Khahomex

CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

26/04/2017 10:35:51 AM
Căn cứ khoản 2 điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”
Ngày 26/4/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ban hành Nghị quyết về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017
Để Công ty có thời gian chuẩn bị các nội dung và công tác khác cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được thành công và chu đáo, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội kính đã gửi báo cáo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng khoán TPHCM và sở Kế Hoạch và Đầu tư TPHCM để gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội dự kiến đến 30/6 năm 2017.