CBTT: Hoàn tất việc chào bán CP Quỹ

26/12/2016 03:56:47 PM
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố thống tin đã hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ như sau:

STT Nội dung Trước khi thay đổi Thay đổi Sau khi thay đổi Lý do thay đổi
01 Vốn điều lệ (VNĐ) 141.203.090.000 0 141.203.090.000  
02 Tổng số cổ phiếu 14.120.309 0 14.120.309  
03 Số lượng cổ phiếu quỹ 1.351.870 1.351.870 0 Bán CP Quỹ
04 Số lượng cổ phiếu  có quyền
biểu quyết đang lưu hành
12.768.439 1.351.870 14.120.309 Bán CP Quỹ
05 Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có) 0 0 0