Tin Khahomex

CBTT: Chào bán cổ phiếu quỹ

15/12/2016 03:11:11 PM
Ngày 15/12/2016, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu quỹ như sau:

     - Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.351.870 cổ phần.
     - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu quỹ: 1.351.870 cổ phần.
     - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: tăng nguồn vốn chủ sở hữu.
     - Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 26/12/2016 đến ngày 24/01/2017.
     - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận theo quy chế giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
     - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và thực hiện theo quy chế hiện hành về việc hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại HOSE.