Tin Khahomex

CBTT: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

23/01/2017 03:58:32 PM
Ngày 23/1/2017, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành quyết định số 06/QĐ-HĐQT-KHM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngưng, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 23/01/2017.

Quyết định bổ nhiệm và Bản CBTT cá nhân