Tin Khahomex

Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản về tăng tỷ lệ cổ tức 2017, 2018

21/11/2018 10:37:37 AM
Kết quả kiểm phiếu như sau:
VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN Biểu quyết Số phiếu biểu quyết Số cổ phần tương đương số phiếu biểu quyết Tỷ lệ ( tổng số CP có quyền biểu quyết 13.958.779  CP)
5 nội dung nêu tại tờ trình số 33/Tr- Đồng ý 29 12.979.104 92,98%
Không đồng ý 0 0 0
Không có ý kiến 0 0 0
 
Chi tiết biên bản kiểm phiếu và danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Đây