BCTC hợp nhất Quý II/2015

12/08/2015 02:04:01 PM
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2015 của toàn hệ thống công ty. 
 
Hợp nhất quý II/2015, doanh thu thuần hợp nhất toàn hệ thống Khahomex đạt 14,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,6 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II đạt 6,9 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
Lũy kế 06 tháng đầu năm 2015, toàn hệ thống Khahomex đã thực hiện các chỉ tiêu hợp nhất như sau: Doanh thu thuần đạt 28,7 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 11 tỷ đồng.
 
Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất toàn hệ thống quý II/2015 của Khahomex
 
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn - Khahomex