Tin Khahomex

HĐQT thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2017

25/05/2017 01:49:17 PM
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội trân trọng kính mời Qúy cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
          Thời gian (dự kiến) : Lúc 08 giờ 00, ngày 29/6/2017 (thứ năm).
          Địa điểm  (dự kiến) : Hội trường lầu 7, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.
                                               Số 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
          Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4.Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức cổ tức năm 2017;
6.Thông qua qua Tờ trình về trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
7. Các nội dung khác (nếu có);
8. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:www.khahomex.com.vn, chuyên mục “cổ đông”, mục “Đại hội đồng cổ đông”  (http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html) từ ngày 19/6/2017 để nhận thông tin về cuộc họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, trường hợp không tham dự được, đề nghị quý Cổ đông thực hiện ủy quyền theo giấy ủy quyền (Mẫu đính kèm Thông báo xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội gửi cho Quý cổ đông hoặc Mẫu trên website Công ty) và gửi theo bì thư đính kèm về trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội số 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.Hồ Chí Minh, email codong@khahomex.com.vn  hoặc fax (08) 3945- 1028  trước 16 giờ  ngày 26/6/2017.
Rất mong quý Cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.
 
                                                            TM. HI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
                                                                                 CHỦ TỊCH
                                                                                     (đã ký)
                                                                        NGUYỄN BÌNH MINH

(tải thông báo triệu tập)