Tin Khahomex

Công ty Khahomex nhận được văn bản chấp thuận giao dịch lại CP để làm CP Quỹ của UBCKNN

05/01/2018 12:00:00 AM
Ngày 04/01/2018, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã nhận được văn bản số 02/UBCK-QLCB ngày 02/01/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước (đính kèm) về việc đã nhận được báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ và tài liệu bổ sung số 301/KHM ngày 07/12/2017 của Công ty và chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội thực hiện mua cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo đúng phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản  số 85/NQ.ĐHĐCĐ-KHM Ngày 01/12/2017 và nghị quyết hội đồng quản trị số 91/NQ.HĐQT.KHM ngày 04/12/2017 và các quy định pháp luật.