Tin Khahomex

Công bố việc ký hợp đồng kiểm toán 2017

19/07/2017 04:26:00 AM
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố: Ngày 19/7/2017 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC).
Nội dung hợp đồng: Soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
Xem file CBTT