Tin Khahomex

Công bố thông tin về việc trả cổ tức và thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

11/10/2017 12:00:00 AM
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội công bố: Ngày 03/10/2017 Công ty đã nộp hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP.Hồ Chí Minh.
Vào lúc 13 giờ 25 ngày 09/10/2017 Công ty đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi (do thay đổi người đại diện theo pháp luật).
Thông tin tình trạng hồ sơ được Sở Kế hoạch đầu tư cập nhật tại đường dẫn http://120.72.100.66//xemtinhtrangonline/xemtinhtrang.aspx (mã hồ sơ TT2017001133650)
Thông tin này cũng đã được công bố tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ 

-     Ngày 11/10/2017 Hội đồng quản trị Ban hành nghị quyết số 66/NQ.HĐQT-KHM về việc trả cổ tức đợt cuối năm 2016.
Theo đó Công ty sẽ chi trả 5% cổ tức còn lại của năm 2016.
Thời hạn chi trả do Tổng Giám đốc căn cứ tình hình tài chính công ty quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.
Theo dự kiến của Ban Tổng Giám đốc, dự kiến chi trả cổ tức đợt cuối 2016 trong tháng 11/2017.