Tin Khahomex

Công bố thông tin về việc đã nhận được văn bản chấp thuận phương án thay đổi giá mua CP quỹ của UBCKNN

22/01/2018 10:47:44 AM

 Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án thay đổi “giá dự kiến mua” cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội từ  “không cao hơn 30.000 đồng/CP” tại Nghị quyết số 91/NQ.HĐQT.KHM ngày 04/12/2017 thành “giá dự kiến mua: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá mua theo giá thị trường đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch cổ phiếu quỹ” tại Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT.KHM về việc thay đổi giá mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ ngày 12/01/2017
Thời điểm áp dụng phương án thay đổi: ngày 23/01/2018.
Văn bản về việc chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước số 523/UBCK-QLCB ngày 19/1/2018 về thay đổi phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ