Ban điều hành

Ông Trần Thái Phong

Ông Trần Thái Phong - Tổng Giám Đốc Khahomex

Năm sinh : 20/02/1980
Nguyên quán : Đồng Tháp
Quốc tịch : Việt Nam
     
Tham gia vào Ban điều hành KHAHOMEX từ tháng 10/2017. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Thân Đức Dương

Ông Thân Đức Dương - Phó Tổng Giám đốc Khahomex

Năm sinh : 19/08/1958
Nguyên quán : Quảng Nam
Quốc tịch : Việt Nam
     
Tham gia vào Hội đồng quản trị KHAHOMEX từ tháng 3/2013. Hiện nay, Ông giữ cương vị là  Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 

Xem chi tiết >>
Ông Quách Toàn Bình

Ông Quách Toàn Bình - Phó Tổng Giám đốc Khahomex

Năm sinh : 06/04/1975
Nguyên quán : Bình Định
Quốc tịch : Việt Nam
     
Có trên 15 năm gắn bó với KHAHOMEX. Hiện nay, Ông giữ cương vị là Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 

Xem chi tiết >>