Tin tức - sự kiện

Đăng tải Thư mời và Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ 2018

Đăng tải Thư mời và Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ 2018

Ngày 19/6/2018 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã đăng tải Thư mời và Toàn bộ tài liệu để thảo luận trong Đại hội đồng cổ đông 2018 trên cổng thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn http://www.khahomex.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh