Tin tức - sự kiện

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách để trả cổ tức 2017 và tạm ứng đợt 1 năm 2018, và chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách để trả cổ tức 2017 và tạm ứng đợt 1 năm 2018, và chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 12/10/2018 HĐQT Khahomex đã ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ 10% và trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 5% Đồng thời  dự kiến chốt danh sách  để lấy ý kiến cổ đông bằng ăn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tăng tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 và năm 2018
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh