Tin tức - sự kiện

CBTT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

CBTT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 29/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ban hành Nghị quyết số 32/NQ.HĐQT.KHM về việc bãi nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Xem chi tiết >>
Xem thêm →

Lĩnh vực kinh doanh